top of page

Natura morta con Jutsu


Nino Campisi, Natura morta con Jutsu, 1994
Nino Campisi, Natura morta con Jutsu, Olio su tela, 1994

Nino Campisi, Natura morta con Jutsu, Olio su tela, 1994

bottom of page